Настройки

Tаксуване

Сумата, която виждате в полето такса мениджмънт, е дължимата месечна такса на единицата в лева.

Оперативни настройки

Можете да редактирате името на единицата и всички останали опции.

Коефициенти

Тук можете да редактирате стойността на коефициентите, които се използват за изчисляване на периодичните такси, които са дължими за комплекса. Периодичните такси за единицата се изчисляват по следната формула: стойност на коефициента Х брой месеци Х мултипликатор на коефициента. Броят месеци и мултипликаторът на коефициента се настройват в съответния комплекс.

Пример

Единица с площ 50 кв.м. (стойност на коефициента) е част от комплекс с тримесечно начисляване (3 броя месеци) и размер на такса управление (мултипликатор на коефициента) от 0,50 лв. На всяко тримесечие системата ще начислява такса управление в размер на 50 х 3 х 0,50 = 75,00 лв.

Временна промяна на коефициент

Ако за определена единица трябва инциндентно да се начисли различен от стандартния размер периодична такса (например продажба на единицата и добавянето на нов собственик, който трябва да заплати частична такса за периода), трябва да промените коефициента на единицата, след което да начислите повтарящата се такса за съответния период.

Пример

Единица с площ 50 кв.м. (стойност на коефициента) е част от комплекс с тримесечно начисляване (3 броя месеци) и размер на такса управление (мултипликатор на коефициента) от 0,50 лв. Ако желаете да се начисли такса само за 2 месеца, изчислявате нужния временен коефициент по следния начин: (инцидентен период / стандартен период) Х стандартна стойност на коефициента или (2 / 3) х 50 = 33,33. При начисляване на таксите за периода вместо стандартния размер от 75,00 лв. ще бъдат начислени 50,00 лв. (33,33 х 3 х 0,50).

Внимание!

Не забравяйте да върнете реалния коефициент след начисляването, за да е коректно изчисляването на следващата периодична такса.