Skip to main content

Настройки

Tаксуване

Всяка отделна периодична такса, включена за съответния комплекс, има възможност за избор на 2 параметъра - коефициент и мултипликатор на коефициент. Коефициентът за изчисление на таксата определя кой коефициент на единиците ще се използва за изчисляването на размера на съответната периодична такса (напр. кв. м.). Мултипликаторът на коефициента определя цената в лв. / месец.

При избран коефициент кв. м. и мултипликатор в размер на 0,50 лв. / месец периодичната такса за комплекса е в размер на 0,50 лв. / месец / кв. м.. За примерен апартамент с площ 100 кв. м. периодичната такса ще е в размер на 50,00 лв. / месец.

Оперативни настройки

Можете да редактирате наличните видове единици в съответната сграда с поставяне / махане на отметка. По същия начин става и редакцията на наличните типове обзавеждане, налични опции и налични гледки.

Информация

Можете да качите документи, снимки и да добавите описание към сградата. Добавянето на снимки и документи става чрез придърпване на желана снимка / документ от компютъра Ви до полето или чрез клик върху самото поле и избиране на файлове.

Можете да настроите през колко дни желаете да напомняме (чрез изпращане на email) на собственика, че има просрочени задължения. Това става с въвеждане на желаните дни в посоченото поле Напомняне през.

Напомнянето започва да действа след като плащането на задължението е просрочено! Пример: такса мениджмънт е начислена на 1-и март и е със срок на плащане до 31-и март. На 31-и март собственикът ще получи уведомление, че има просрочени задължения. Ако интервалът за напомяне е 10 дни и задължението не е платено, собственикът ще продължи да получава същото уведомление на 10-и, 20-и, 30-и април, 10-и, 20-и май и т.н., докато задължението не бъде погасено.

Можете да въведете допълнителен текст, който желаете да бъде добавен към уведомлението за просрочие в полето Уведомление при просрочие.