Управление - единици

В поле Разплащания са видими всички неплатени към момента събития. Ако единицата има аванс, същият ще е видим в раздел Управление

Добавяне на събитие

За да добавите ново събитие кликате върху бутона + Събитие.

Информация

Събитието може да бъде само съобщение до собственика на единицата. В този случай наименувате събитието, избирате периода в който искате то да е активно, описвате събитието в полето "описание". Избирате дали желаете собственика да получи известие за събитието с поставянето на отметка на "уведомление". Кликате върху бутона + Събитие

Информация

Събитието може да бъде разход за единицата (съответно приход за комплекса или управляващото дружество в случай на търговско управление на комплекса). За да отбележите разхода, поставете отметка на Разход. След поставянето на отметката автоматично се появяват допълнителни полета, в които да посочите сумата (ед. цена), падеж на разхода, както и да изберете какъв е видът му. За да добавите събитието и разхода, кликнете върху бутона + Събитие. Виж Добавяне на разход.

Плащане на събитие

За да отбележите като платено съответното събитие, се поставя отметка и в полето "платена сума" се изписва сумата, която е заплатена.

Въведената сума може да бъде равна на, по-малка или по-голяма от дължимата.

Информация
  • Ако платената сума е равна на дължимата, задължението се покрива напълно.
  • Ако платената сума е по-малка от дължимата, задължението се покрива частично.
  • Ако платената сума е по-голяма от дължимата, надплатената сума се добавя към авансова сметка на единицата.

След въвеждане на сумата, кликнете върху бутона Плащане. Изберете вида на плащането (в брой, по банкова сметка...), валутата в която е заплатено (ако имате допълнителни валути), датата на плащане и кликнете върху бутон Плащане.

Важно!

Ако сумата е заплатена във валута различна от основната (BGN), отбелязвате еквивалента и в лева (BGN). Например: Собственик заплаща 600 евро. Вие въвеждате 1173,50 (600 * 1,95583) и отбелязвате, че е заплатено в евро.